Clarion, Iowa Police


Ford Explorer
photo courtesy Aaron Kite