Grafton, Illinois Police


Chevrolet Impala
photo courtesy Keith Belk