Allegheny County, Pennsylvania SheriffChevrolet Impala
photo courtesy Keith Belk


Chevrolet Impala

photo courtesy Samuel Smith

Chevrolet Impala

photo by rwcar4

Chevrolet Impala

photo by rwcar4

Dodge Intrepid

photo by rwcar4

Dodge Intrepid

photo by rwcar4

Chevrolet Blazer

photo by rwcar4


Dodge Intrepid

photo by rwcar4

Dodge Intrepid

photo by rwcar4

Chevrolet Impala DARE Unit
photo by rwcar4

Chevrolet Impala DARE Unit
photo by rwcar4

Chevrolet Impala DARE Unit
photo by rwcar4

Chevrolet Impala DARE Unit
photo by rwcar4

Chevrolet Impala DARE Unit
photo by rwcar4

Ford Crown Victoria DARE Unit
photo by rwcar4