Shorewood, Illinois Police

Chevrolet Impala
photo courtesy James Baker

Chevrolet Impala
photo courtesy Keith Belk

Chevrolet Impala
photo courtesy James Baker
Ford Crown Victoria
photo courtesy James Baker

Ford Crown Victoria
photo courtesy Dominik Fiszer

Ford Crown Victoria
photo courtesy James Baker

Chevrolet Impala
photo courtesy Joel Edelstein

Chevrolet Impala
photo courtesy Joel Edelstein

 Ford Crown Victoria

photo courtesy Dominik Fiszer