Ottawa, Illinois PoliceFord Crown Victoria
image courtesy Terry KollmeyerFord Crown Victoria

image courtesy Dominik Fiszer


Chevrolet Impala

image courtesy Dominik Fiszer

Chevrolet Impala

image courtesy Dominik Fiszer

Chevrolet Impala

image courtesy Dominik Fiszer


Dodge Intrepid

image courtesy Dominik Fiszer

2002 Dodge Intrepid

image courtesy Ken Moss