Pontiac, Illinois Police


Ford Explorer
 photo courtesy Dominik Fiszer

Ford Explorer
 photo courtesy Dominik Fiszer

Chevrolet Impala
 photo courtesy Dominik Fiszer

Dodge Intrepid
 photo courtesy Dominik Fiszer