Sully County, South Dakota SheriffChevrolet M-1009 CUCV Blazer
photo courtesy Keith Belk