Boca Raton, Florida Park Ranger
Ford Explorer

photo courtesy Justin ViauMercury Milan Hybrid
photo courtesy Jess Lanza