Elmore, Ohio Police

2002 Ford Crown Victoria
photo courtesy Ryan Merrow

2002 Ford Crown Victoria
photo courtesy Ryan Merrow

2002 Ford Crown Victoria
photo courtesy Ryan Merrow

1999 Ford Crown Victoria and 1995 Chevy Caprice
photo courtesy Ryan Merrow

1995 Chevrolet Caprice
photo courtesy Ryan Merrow

1995 Chevy Caprice
photo courtesy Ryan Merrow

1995 Chevy Caprice
photo courtesy Ryan Merrow

1999 Ford Crown Victoria
photo courtesy Ryan Merrow

1999 Ford Crown Victoria
photo courtesy Ryan Merrow

1999 Ford Crown Victoria
photo courtesy Ryan Merrow