Hamburg, Germany City/State Police

Ford Transit
image courtesy Gunna Tschammer

Ford Transit
image courtesy Gunna Tschammer

Smart Car
image courtesy Gunna Tschammer

Smart Car
image courtesy Gunna Tschammer

Ford Galaxy
image courtesy Gunna Tschammer