Ellis, Kansas Police
Ford Crown Victoria

photo courtesy Keith Belk