Oregon, Ohio PoliceFord Crown Victoria

photo courtesy Anthony Gibbs