Wishek, North Dakota PoliceFord F150

photo courtesy JH1744