Bottineau County, North Dakota Sheriff

Chevrolet S-10 Pickup
photo courtesy Samuel Smith

Chevrolet S-10 Pickup
photo courtesy Samuel Smith