Gates Mills, Ohio Police

Ford Crown Victoria
photo courtesy Joel Edelstein

Ford Explorer
photo courtesy Joel Edelstein

Ford Crown Victoria
photo courtesy Joel Edelstein

Ford Crown Victoria
photo courtesy Joel Edelstein

Dodge Durango

photo courtesy Joel Edelstein

Ford Crown Victoria
photo courtesy Joel Edelstein

Dodge Durango

photo courtesy Joel Edelstein

Ford Explorer

photo courtesy Joel Edelstein

Dodge Durango

photo courtesy Joel Edelstein

Dodge Durango
photo courtesy Joel Edelstein


Dodge Durango
photo courtesy Ray Wambsgans


Dodge Durango

photo courtesy Joel Edelstein