Gothenburg, Nebraska Police

Chevrolet Impala
photo by rwcar4