Day County, South Dakota Sheriff

Chevrolet Trailblazer
photo courtesy Mathew VanDerLinden