Erie County, Ohio Sheriff

Ford Crown Victoria
photo courtesy Anthony Gibbs