Guernsey County, Ohio Sheriff

Chevrolet Impala
photo courtesy Andrew Heston

Chevrolet Impala
photo courtesy Andrew Heston

Chevrolet Impala
photo courtesy Andrew Heston

Chevrolet Impala
photo courtesy Andrew Heston

Ford Crown Victoria
photo courtesy Andrew Heston