Thomas County, Kansas SheriffFord Crown Victoria
photo courtesy Keith Belk